Díl V.

Výsledky migrací – Situace menšin – Kulturně společenské poměry

Pátý díl se již neváže na dílčí časové období, nýbrž odráží celý časový rámec Edice VNPČP, dokonce jej poněkud překračuje až do poloviny padesátých let 20. století. Je rozdělen do čtyř tematicky definovaných úseků, které dokumentaci z předchozích dílů doplňují a ucelují.

První část zahrnuje některé závěrečné zprávy ústředních státních orgánů o výsledcích poválečných migrací a s nimi spojených majetkových přesunech. Tyto většinou obsáhlé a co do významu evidovaných údajů velmi cenné dokumenty se vztahují k celkovému průběhu odsunu Němců, osídlování pohraničí, přerozdělování konfiskovaného majetku či reemigraci Čechů a Slováků ze zahraničí.

V rámci druhé části je publikováno několik dalších obsáhlých pramenů z provenience ústředních orgánů, které měly tehdy vládnoucímu režimu přiblížit realitu pohraničí po skončení hlavní vlny osídlení, tedy od konce čtyřicátých let. Na základě těchto situačních zpráv a elaborátů je možno poskytnout celistvý obraz situace panující v sídelních oblastech, a to místy až do poloviny 50. let.

Třetí část tvoří obsahové těžiště V. dílu. Soustřeďuje se na specifickou situaci různých minoritních skupin, které žily v pohraničí již před válkou (čeští starousedlíci, Chorvaté, autochtonní obyvatelé Hlučínska, Těšínska a Vitorazska) nebo do něho po roce 1945 nově přicházely (mj. Romové-cikáni, Slováci, Maďaři, Židé, Řekové, zahraniční dělníci). Ačkoli informace o těchto skupinách obsahují částečně už předchozí díly, ukázalo se jako vhodné zahrnout ucelenější dokumentaci jejich postavení do samostatného edičního dílu.

Poslední tematika, která je v V. dílu zevrubněji představena, je kulturní a náboženský vývoj sídelních oblastí.  

V. díl zpřístupňuje přibližně 450 archivních dokumentů (včetně přiloženého CD-ROM). Obsahuje také historické úvody podávající přehled o specifických tematikách a povaze prezentovaných pramenů. Publikaci doplňují referenční pomůcky usnadňující rychlý přístup k hledaným informacím, fotografie a mapová příloha. Přibližný rozsah tištěné knihy: 750 s.