Díl II., svazek 2

Srpen/září – prosinec 1945: Příprava organizovaného odsunu a postup osídlování

Rok 1945 byl obzvlášť bohatý na významné a dramatické události. I proto stojí dodnes v popředí vědeckého a společenského zájmu. II. díl Edice VNPČP, který je věnován prvnímu poválečnému roku, se snaží mapovat tehdejší události a poměry velmi podrobně. Z praktických důvodů je II. díl rozdělen do tří samostatně vycházejících fyzických svazků (nazýváme je také „dílčími svazky“).

2. svazek završuje podrobnou dokumentaci prvního poválečného roku a je věnován době od pozdního léta až do prosince 1945.

Dokumenty zahrnuté do tohoto svazku se týkají období, v němž se po předchozí fázi improvizací jak vůči německému obyvatelstvu, tak při osídlování pohraničí začal ze strany státních orgánů prosazovat plánovitější a organizovanější přístup. Nucené vysídlování Němců bylo sice na základě postupimského rozhodnutí velmocí pozastaveno, přesto však pokračovaly přesuny velkých skupin lidí (docházelo k internování do táborů, nařizování pracovní povinnosti, k „dobrovolnému“ odsunu za hranice, ale také nyní už k převážně centrálně řízeným osídlovacím akcím). Současně se začal připravovat velký, mezinárodně dohodnutý „organizovaný odsun“.

Dílčí sv. II.2 zpřístupňuje celkem 443 archivních dokumentů (včetně dokumentů na přiloženém CD-ROM) a obsahuje také historiografický úvod shrnující a objasňující tematiku zachycenou v publikovaných pramenech. Publikaci doplňují referenční pomůcky usnadňující rychlý přístup k hledaným informacím, fotografie a mapová příloha.