I. díl

Češi a Němci do roku 1945
Úvod k edici

I. díl má charakter obecného úvodu a celou edici zastřešuje. Je specifický, neboť na rozdíl od všech následujících edičních dílů neobsahuje žádné archivní dokumenty, nýbrž sedm úvodních studií.

V první části je na 16 stranách podán stručný přehled všech základních rysů Edice VNPČP. Vysvětlen je zde nejen tematický rámec, hlavní cíle a teoretické předpoklady projektu, ale i struktura celého díla a jednotlivých edičních svazků.

Druhá část o rozsahu téměř 200 stran tvoří jádro I. dílu a skládá se ze dvou fundovaných historických přehledů vztahujících se ke skutečnostem, které mají pro výklad poválečných událostí stěžejní význam. První z nich prezentuje údaje o demografických a územně správních změnách na území Čech, Moravy a Slezska od první světové války až do roku 1960. Je doprovázen devíti mapovými přílohami a uživateli edice má sloužit jako praktická referenční pomůcka při práci s publikovanými dokumenty. Druhý přehled, který vznikl ve spolupráci pěti autorů, zařazuje poválečnou tematiku do kontextu předchozího historického vývoje od poloviny 19. století do konce druhé světové války. Objasňuje důležité důvody a okolnosti, které po roce 1945 vedly k tragickému konci soužití Čechů a Němců v českých zemích. Toto historiografické shrnutí je doprovázeno více než stovkou dobových obrazových dokumentů. Text je napsán se snahou, aby byl srozumitelný i bez předchozí odborné průpravy a zároveň odpovídal nejnovějšímu stavu bádání (na konci každé kapitoly se nachází seznam doporučené základní literatury). Hodí se proto také pro vzdělávací účely.

Třetí část I. dílu přibližuje metodická východiska Edice VNPČP. Obsahuje čtyři stati. První z nich představuje kritickou analýzu dosavadního výzkumu a současného stavu poznání. Pozornost není pochopitelně věnována jen „domácímu“ (českému) prostředí, ale i situaci v sousedních státech a obecně v zahraničí, vždy s přihlédnutím k danému společenskému kontextu. Vznikl tak doposud pravděpodobně nejdůkladnější přehled historiografie k látce, jíž je Edice VNPČP věnována. Další texty v třetí části jsou věnovány pramenné základně a výběru dokumentů, zvoleným edičním zásadám a použité terminologii.

Vedle 131 fotografií, ilustrací a faksimilií je I. díl vybaven obsáhlým soupisem literatury (47 s.), univerzálním seznamem archivů a fondů vztahujícím se k celé edici (9 s.) a dalšími referenčními pomůckami.

Datum vydání prosinec 2010
Běžná prodejní cena 410 Kč
Cena se slevou 349 Kč
Objednávka zde
Materiály ke stažení zde

Doporučený způsob citování

ARBURG, Adrian von – STANĚK, Tomáš (ed.): Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951: Dokumenty z českých archivů. Díl I.: Češi a Němci do roku 1945 – Úvod k edici. Středokluky 2010.

Katalogizační údaje Národní knihovny ČR

Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951 : dokumenty z českých archivů. Díl I., Češi a Němci do roku 1945 : úvod k edici / Adrian von Arburg, Tomáš Staněk (ed.). -- 1. vyd.. -- Středokluky : Zdeněk Susa, 2010. -- 376 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 26 cm.
ISBN: 978-80-86057-66-8