Profil edice

Předmět dokumentace

Cílem Edice VNPČP je poprvé ve velké šíři dokumentovat nejen průběh nuceného vysídlování německého obyvatelstva po roce 1945, ale zároveň i paralelně probíhajícího znovuosídlení oblastí obývaných do té doby převážně Němci. Vedle různých etap této radikální výměny obyvatelstva se předmětem dokumentace staly i celkové společenské, politické, ekonomické a kulturní poměry panující na tomto převážně pohraničním území v době od skončení války až do roku 1951, kdy se konaly poslední hromadné transporty a zároveň skončilo „zakladatelské období“ českého osídlení. Více k tématu zde.

Hlavní cíl: Přístup k pramenům

Předkládaná edice se týká významné historické látky, která se stala předmětem zájmu mnoha společenskovědních oborů (mj. historiografie, etnologie, sociologie, politologie, humánní geografie, antropologie) a několika novějších interdisciplinárních výzkumů (analýzy migrací, resp. nucených migrací, interkulturní studie, sociolingvistika aj.). Zvolenou metodikou zpracování odpovídá přísným vědeckým standardům a díky svému rozsahu se řadí mezi zásadní ediční počiny zaměřené na poválečné české dějiny.

Výchozím záměrem projektu bylo pokusit se poprvé od konce druhé světové války systematicky vyhodnotit dochované písemné prameny ke zvolené tematice. Dochované archiválie vznikly převážně z činnosti tehdejších státních orgánů a dalších společensky relevantních organizací v Československu. V tomto rámci bylo editory a jejich spolupracovníky během několika let prozkoumáno více než 300 různých fondů v 60 archivech v České republice. Z velkého množství prozkoumaných materiálů bylo nakonec pro zveřejnění vybráno více než 3 000 dokumentů. Většinou se jedná o prameny, které dosud nebyly publikovány nebo nebyly zatím v historickém výzkumu známy.

Hlavním cílem projektu je tedy usnadnit přístup k primárním pramenům a současně poskytnout historickému výzkumu prováděnému v České republice i v zahraničí nové podněty, které by mohly přispět k prohloubení dosavadního poznání a k obohacení či k revizi dosud převládajících interpretačních schémat. Edici VNPČP tedy v žádném případě nepojímáme jako jakési poslední slovo k dané tematice. Naopak: širokým spektrem nových zjištění a faktů bychom chtěli doložit spíše nezbytnost dalšího výzkumu a dát impuls k dalšímu pátrání po písemných a jiných svědectvích, která nám mohou přiblížit nedávnou a dosud živou minulost.

Nejen pro odborníky

Přes svůj primárně vědecký charakter není Edice VNPČP určena jen pro odborné publikum, ale snaží se oslovit i zájemce ze širší veřejnosti. Jsme si přitom plně vědomi toho, jak je obtížné, ba téměř nemožné při současné záplavě „snáze stravitelných“ publikací i mediálních výstupů ovlivnit obsáhlou dokumentací společenské vnímání tohoto často kontroverzně prezentovaného tématu. Všem badatelům a ostatním čtenářům, kterým záleží na tom, aby se společenská debata o těchto nelehkých otázkách posunula směrem k věcnosti, chceme nabídnout široké spektrum autentických svědectví, na jejichž základě by si mohli vytvořit vlastní názor, případně jej přizpůsobit nově získaným poznatkům. V neposlední řadě se tím otevírá prostor i pro žurnalisty, politiky a další veřejné činitele, aby si mohli snadno ověřit historické citáty či fakta konstatovaná ve svých příspěvcích a veřejných vyjádřeních.

Informační potenciál Edice VNPČP se však neomezuje jen na zveřejňování reprezentativních pramenů. Do edičního díla jsou zahrnuty také obsáhlé statě obsahující základní interpretaci a kontextualizaci publikovaných dokumentů. Tyto přehledy pochází jak od samotných editorů, tak i dalších historiků, opírají se o aktuální stav bádání a dále odkazují nejen na další prameny publikované v rámci téže edice, ale také na veškerou relevantní literaturu a jiná již dříve vydaná svědectví. Skutečnost, že předkládaná edice je více než jen sbírkou pramenů, dokládá také úvodní I. díl, který neobsahuje žádné publikované prameny, nýbrž důkladně vysvětluje metodologické předpoklady díla a přináší dvě ucelená přehledová pojednání o českoněmeckých vztazích v době od poloviny 19. století do konce druhé světové války a o demografických a správních poměrech na území českých zemích v období let 1918–1960.

Srozumitelnost díla pro laickou veřejnost podporuje také obrazový materiál (historické fotografie a faksimile), který doprovází úvodní texty a mapové dokumenty vytvořené zvlášť pro účely Edice VNPČP. V neposlední řadě je třeba zmínit také skutečnost, že dílo vychází i v multimediální variantě – tvoří ji počítačová aplikace „Edice VNPČP“ zpřístupňující obsah všech vydaných knižních svazků a dále celou řadu dalších knižně nepublikovaných dokumentů a materiálů (mj. několik stovek fotografií).