Praktická realizace

Realizační tým

Vytvoření několikadílné edice, jejíž materiálová báze je velmi rozsáhlá a různorodá, vyžaduje nutně široké personální zajištění. V minulých letech se na řešení projektu tím či oním způsobem podílelo více než čtyřicet osob, z nichž většinu tvořili externí spolupracovníci pověření konkrétními úkoly (archivní rešerše, správa výpočetní techniky, redakce, překlady, grafika, sazba aj.) a pomocné vědecké síly (viz též Editoři a autoři a Další spolupracovníci). Historici a archiváři, kteří se do projektu zapojili, mají svá „kmenová“ pracoviště na různých místech v České republice, povětšinou na vysokých školách nebo ve státních archivech. Převážná část prací byla od roku 2004 prováděna v Brně, kde do roku 2009 existovalo při Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (FF MU) tzv. Digitalizační a ediční centrum. Na různých úkolech zajišťovaných tímto technickým srdcem projektu pracovala také řada studentů a čerstvých absolventů FF MU.

Ve srovnání s jinými podobně obsáhle koncipovanými edičními počiny v České republice i v zahraničí se na Edici VNPČP podílí pouze relativně malý tým editorů, v jehož rámci navíc v průběhu času docházelo ke značné fluktuaci. Hledání zainteresovaných spolueditorů se ukázalo jako dosti problematické zvláště na německé straně. Za těchto okolností nebylo možné pomýšlet na nějaké paritní česko-německé obsazení editorského týmu a nakonec o to ani nebylo usilováno. Do vědecké realizace projektu se zapojili převážně čeští badatelé, většinou mladšího věku. Ze zahraničních kolegů přispěl k jeho řešení zásadní a rozhodující mírou pouze jeden historik, pocházející navíc nikoli z Německa nebo Rakouska, ale z německojazyčné oblasti Švýcarska. Přinejmenším z hlediska geografického původu editorů a jejich současných či dřívějších spolupracovníků, kteří jsou občany České republiky, Švýcarska, Německa a USA, určitě nelze projekt považovat za bilaterální, tedy česko-německý podnik. Nejde ovšem o nějakou „vadu na kráse“, ale o aktuální realitu výzkumu, který se naštěstí stále více vzdaluje pojetí převládajícímu v 19. století, podle něhož jistá velká historická témata příslušejí především určité „národní historiografii“, a v případě témat bilaterálního charakteru pak pouze „povolaným“ historikům pocházejícím z obou států. Výchozí koncepci Edice VNPČP lze v jistém slova smyslu chápat i jako výraz vědomého odmítnutí těchto překonaných tradic.

Archivní rešerše a výběr dokumentů

Systematické rešerše byly prováděny v 60 českých archivech všech úrovní (v centrálních a regionálních státních archivech a také v různých archivech specializovaných). Časové těžiště archivního výzkumu spadalo do období let 2001 až 2007. Využity byly však i četné reprodukce dokumentů, které byly některými editory a jejich spolupracovníky pořízeny již dříve, částečně již od konce osmdesátých let 20. století. Rešeršován a vyhodnocován byl spisový materiál z více než 300 různých archivních fondů, který je uchováván v přibližně 4 000 kartonech a svazcích. Lze odhadovat, že více než polovina prohlédnutých dokumentů byla pro účely historického výzkumu zohledněna vůbec poprvé. Zmíněný rozsah prováděného základního výzkumu činí z Edice VNPČP první pokus o jakousi „generální inventuru“ archivního materiálu vypovídajícího o organizaci, průběhu a bezprostředních důsledcích poválečné výměny obyvatelstva v českých zemích.

evidence

Evidence archivních dokumentů v databázové aplikaci, která je všem editorům přístupná na internetu.

evidence

Databáze umožňuje komplexní vyhledávání evidovaných materiálů podle různých kritérií. Obsahuje též diskuzní fórum, které sloužilo editorům při finálním výběru dokumentů.

Při práci s prameny editoři aplikovali třístupňový výběr. První fáze probíhala přímo v archivech a vyústila ve shromáždění více než 10 000 dokumentů. Ve druhé fázi byl z tohoto základu proveden užší výběr. Takto selektované archiválie byly centrálně evidovány a opatřeny základními údaji v interní databázi projektu. Zároveň byly jejich digitální reprodukce uloženy na centrálním datovém serveru. Databázová aplikace, která byla vyvinuta speciálně pro potřeby Edice VNPČP, umožňuje mj. propojení jednotlivých pramenů pomocí klíčových slov a kromě toho nabízí i řadu užitečných vyhledávacích a statistických funkcí. Celkem bylo do databáze zaneseno přes 6 000 různých dokumentů, z toho zhruba 5 300 archivních materiálů a přes 1 000 článků ze soudobého tisku. Ve třetí a závěrečné fázi selekce pramenů byl na základě vyjádřených hodnocení a opětovného pečlivého porovnání zařazených položek proveden konečný výběr pro jednotlivé ediční díly, k čemuž sloužila opět zmíněná databázová aplikace.

Podrobný výklad o pramenné základně a zvolených principech při výběru dokumentů obsahuje I. díl Edice VNPČP.

Příprava publikací a jejich součásti

Edice VNPČP přináší dokumentaci zvolené historické tematiky v širokém záběru. Je třeba připomenout, že dílo sice sleduje primární cíl zpřístupnit dosud nevydané archivní dokumenty ke stěžejní problematice novodobých českých dějin, ale tím se jeho dokumentační ambice zdaleka nevyčerpávají. Důležitou součástí Edice VNPČP jsou i fundované historické přehledy, které čtenáři podávají přehled o faktografii a o charakteru pramenů. Prameny nejsou tedy jen publikovány a podle běžných zásad ediční teorie zpracovány (mj. opatřeny kritickým poznámkovým aparátem), ale zároveň jsou do Edice VNPČP zahrnuty i obsáhlé studie, v nichž se editoři spolu s dalšími autory-historiky snaží o vysvětlení dobového kontextu a hlavních trendů tehdejšího vývoje. Na Edici VNPČP lze proto nahlížet také jako na syntetizující shrnutí látky, která je následně v jednotlivých edičních dílech podrobně dokládána prostřednictvím zveřejněných dokumentů.

koláž Archivní dokumenty jsou editorsky důkladně zpracovány. V poznámkách se nachází vysvětlení a kontextualizace dokumentovaných skutečností, jakož i četné odkazy na jiné dokumenty a relevantní literaturu. Cizojazyčné prameny jsou publikovány vždy v originálním znění spolu s českým překladem (kromě slovenštiny).

Edice VNPČP obsahuje zároveň i obsáhlé historické úvody, které představují pomyslný klíč k pramenům a podávají ucelený přehled o aktuálním stavu bádání. Úvody jsou doprovázeny dobovým obrazovým materiálem, jednotlivé svazky obsahují i mapové přílohy. vydané svazky

Aby přístup k požadovaným údajům byl pro uživatele co nejsnadnější, vycházejí jednotlivé knižní svazky také s obsáhlou referenční částí. Ta obsahuje vedle samozřejmých pomůcek jako jsou seznamy publikovaných pramenů, použitých zkratek, archivů/fondů a použité literatury i podrobné rejstříky (jmenný, místní a věcný).

vydané svazky Ukázky z referenčních pomůcek, které jsou obsaženy v jednotlivých knižních svazcích Edice VNPČP.

Se záměrem předložit veřejnosti co nejreprezentativnější soubor archivních materiálů a současně zachovat únosný rozsah jednotlivých knižních svazků se editoři rozhodli nepublikovat část vybraných dokumentů v tištěné podobě, ale výlučně elektronickou formou v rámci počítačové aplikace. Jedná se většinou o doplňující materiál k jednotlivým tématům nebo událostem. Příprava této aplikace představovala v podstatě samostatný projekt. Protože dosud na českém trhu neexistovala podobná softwarová platforma (a editorům se nepodařilo najít vhodný produkt ani v zahraničí), musely být uživatelské rozhraní a příslušná technologie vyvinuty zcela od základů. Vzniklo tak řešení, které je potřebám Edice VNPČP šité na míru a které se snažíme stále vylepšovat.

CD-ROM s instalačními soubory aplikace je přiložen ke všem edičním dílům (svazkům) obsahujícím archivní prameny. Jednotlivé datové nosiče obsahují vždy veškeré dokumenty náležející k danému dílu (dílčímu svazku). Počítačová aplikace „Edice VNPČP“ je vybavena uživatelskou navigací, umožňuje různé způsoby vyhledávání (vč. fulltextu) a jejich kombinování, či různé možnosti tisku a exportu do formátu PDF. Díky těmto svým funkcím není přiložený CD-ROM zamýšlen jen jako jakýsi bonus, ale je třeba k němu přistupovat jako k nedílné součásti jednotlivých edičních dílů (svazků). Aplikace je samozřejmě schopna kombinovat obsah více dílů (svazků): uživatel, který si již nainstaloval aplikaci s obsahem jednoho dílu (svazku) a později si bude chtít pořídit další publikační výstupy, může si jejich obsah implementovat do stávající aplikace buď z nosiče CD-ROM přiloženého k zakoupeným knihám, nebo prostřednictvím online aktualizace na webu. O aplikaci „Edice VNPČP“ viz též CD-ROM (Počítačová aplikace).