Korespondence s Martinem Schulzem Wesselem

V č. 5/2012 časopisu „Dějiny a současnost“ bylo otištěno prohlášení pana prof. Schulze Wessela, předsedy Collegia Carolina, ve kterém vyjadřuje své námitky proti líčení geneze Edice VNPČP, představeném v rozhovoru s dr. Adrianem von Arburgem, jež bylo publikováno v č. 12/2011 časopisu „Dějiny a současnost“.

Lze jen litovat, že vyjádření pana Schulze Wessela do značné míry není v souladu s pravdou, na což Adrian von Arburg upozorňoval ve své replice „Dichtung und Wahrheit. Aneb Deset bodů o autorském právu a etické praxi“, která je zveřejněna na webu časopisu „Dějiny a současnost“ v plném znění zde. Na stránkách „ĎaSu“ je i prostor pro diskusi.

Veřejnosti je zde zpřístupněna celá korespondence, kterou si autoři a ostatní spolupracovníci Edice VNPČP od března roku 2009 vyměnili s panem Schulze Wesselem. Dopisy mj. dokládají, že pan Schulze Wessel opakovaně vznesl v minulých letech pro sebe a svůj ústav výhradní práva na Edici VNPČP, čímž došlo i k vážnému zablokování jejího společensky a historiograficky určitě neméně důležitého německého vydání.

Vydavatelé Edice VNPČP by na tomto místě chtěli konstatovat, že koncem dubna 2012 obdrželi písemné prohlášení (publikováno níže pod č. 36), v němž pan Schulze Wessel a další bývalý vedoucí původního projektu prof. Detlef Brandes, explicitně vyjadřují souhlas s německým vydáním. Tento pozitivní, byť pozdní obrat je třeba velmi uvítat. Zároveň by vydavatelé chtěli vyjádřit svůj zájem na tom, aby debata o genezi díla nepokrývala jeho obsah. Když už se ale bude diskutovat o okolnostech vzniku díla, nechť všichni diskutující striktně dbají na podložených tvrzeních opřených na ověřitelných skutečnostech, jak to ostatně odpovídá i vědeckým zvyklostem.

 

In Nr. 5/2012 der Zeitschrift „Dějiny a současnost“ (Geschichte und Gegenwart) wurde eine Stellungnahme von Prof. Martin Schulze Wessel, Vorsitzender des Collegium Carolinum, abgedruckt, in der dieser Äusserungen von Dr. Adrian von Arburg, enthalten in dessen Interview in Nr. 12/2011, als unzutreffend bezeichnet. Es ist zu bedauern, dass die Äusserungen von Herrn Schulze Wessel grösstenteils nicht mit der Wahrheit in Einklang stehen, worauf Adrian von Arburg in seiner Replik in Nr. 6/2012 von „Dějiny a současnost“ hinwies. Die Kurzfassung der Replik wurde in dieser Nummer abgedruckt, die ungekürzte Fassung, welche die Darstellung von Herrn Schulze Wessel unter Anführung von einschlägigen Beweisen gründlich widerlegt, ist auf der Webseite von „Dějiny a současnost“ publiziert (vgl. ……..), wo auch Gelegenheit zur Diskussion besteht.

Auf dieser Seite wird der Öffentlichkeit die gesamte Korrespondenz zugänglich gemacht, die die Autoren und übrigen Mitarbeiter der Edition VNPČP seit März 2009 bis zur Gegenwart mit Herrn Schulze Wessel geführt haben. Diese komplette Sammlung legt u.a. dar, dass Herr Schulze Wessel für sich und sein Institut in den vergangenen zwei Jahren wiederholt ausschliessliche Rechte an der Dokumentation geltend gemacht hat, was er nun jedoch bestreitet. Dies führte zu einer ernsthaften und langwährenden Blockierung von deren gesellschaftlich und historiographisch mit Sicherheit nicht weniger relevanten deutschen Ausgabe.

Die Herausgeber des Werks möchten an dieser Stelle festhalten, dass ihnen Ende April 2012 eine schriftliche Erklärung zuging (untenstehend veröffentlicht als Nr. 36), in der Herr Schulze Wessel und sein Vorgänger als Leiter des Vorprojekts, Prof. Detlef Brandes, explizit ihr Einverständnis mit der deutschen Ausgabe äussern. Diese positive, wenn auch etwas späte Wendung, ist ausdrücklich zu begrüssen. Gleichzeitig möchten die Herausgeber ihr Interesse daran äussern, dass die Debatte über die Genese des Werks nicht dessen Inhalte verdecken sollte. Wann immer trotzdem über die Begleitumstände der Entstehung des Werkes diskutiert werden wird, so wäre zu wünschen, dass alle Beteiligten strikt auf die gründliche Belegung ihrer Positionen achten, immer unter Verweis auf nachprüfbare Begebenheiten, wie es in der Wissenschaft üblich ist.

2009

PDF ikonaDokument 1
23. března 2009 – Dopis spolupracovníků projektu v České republice Martinu Schulze Wesselovi.
23. März 2009 – Schreiben der Projektmitarbeiter in der Tschechischen Republik an Martin Schulze Wessel.

PDF ikonaDokument 2
23. března 2009 – Dopis Adriana von Arburg Martinu Schulze Wesselovi.
23. März 2009 – Schreiben von Adrian von Arburg an Martin Schulze Wessel.

PDF ikonaDokument 3
25. března 2009 – E-mail Martina Schulze Wessela spolupracovníkům projektu v České republice.
25. März 2009 – E-mail von Martin Schulze Wessel an die Projektmitarbeiter in der Tschechischen Republik.

PDF ikonaDokument 4
31. března 2009 – E-mail Martina Schulze Wessela spolupracovníkům projektu v České republice.
31. März 2009 – E-mail von Martin Schulze Wessel an die Projektmitarbeiter in der Tschechischen Republik.

PDF ikonaDokument 5
Srpen 2009 – Dopis Tomáše Staňka Martinu Schulze Wesselovi.
August 2009 – Schreiben von Tomáš Staněk an Martin Schulze Wessel.

PDF ikonaDokument 6
20. srpna 2009 – E-mail Martina Schulze Wessela Tomáši Staňkovi.
20. August 2009 – E-mail von Martin Schulze Wessel an Tomáš Staněk.

PDF ikonaDokument 7
14. října 2009 – Dopis zplnomocněnce autorů Adriana von Arburga Collegiu Carolinum.
14. Oktober 2009 – Schreiben des Bevollmächtigten der Autorenschaft, Adrian von Arburg, an das Collegium Carolinum.

PDF ikonaDokument 8
15. října 2009 – E-mail Martina Schulze Wessela Tomáši Staňkovi a Adrianovi von Arburgovi.
15. Oktober 2009 – E-mail von Martin Schulze Wessel an Tomáš Staňek und Adrian von Arburg.

PDF ikonaDokument 9
16. října 2009 – Dopis zplnomocněnce autorů Adriana von Arburga Martinu Schulze Wesselovi.
16. Oktober 2009 – Schreiben des Bevollmächtigten der Autorenschaft, Adrian von Arburg, an Martin Schulze Wessel.

PDF ikonaDokument 10
29. října 2009 – Dopis Martina Schulze Wessela spolupracovníkům projektu v České republice.
29. Oktober 2009 – Schreiben von Martin Schulze Wessel an die Projektmitarbeiter in der Tschechischen Republik.

PDF ikonaDokument 11
9. listopadu 2009 – Dopis zplnomocněnce autorů Adriana von Arburga na Martinu Schulze Wessela.
9. November 2009 – Schreiben des Bevollmächtigten der Autorenschaft, Adrian von Arburg, an Martin Schulze Wessel.

PDF ikonaDokument 12
13. listopadu 2009 – Dopis Martina Schulze Wessela spolupracovníkům projektu v České republice.
13. November 2009 – Schreiben von Martin Schulze Wessel an die Projektmitarbeiter in der Tschechischen Republik.

PDF ikonaDokument 13
19. listopadu 2009 – Dopis zplnomocněnce autorů Adriana von Arburga Martinu Schulze Wesselovi.
19. November 2009 – Schreiben des Bevollmächtigten der Autorenschaft, Adrian von Arburg, an Martin Schulze Wessel.

PDF ikonaDokument 14
24. listopadu 2009 – Dopis Martina Schulze Wessela spolupracovníkům projektu v České republice.
24. November 2009 – Schreiben von Martin Schulze Wessel an die Projektmitarbeiter in der Tschechischen Republik.

PDF ikonaDokument 15
1. prosince 2009 – Dopis zplnomocněnce autorů Adriana von Arburga Martinu Schulze Wesselovi.
1. Dezember 2009 – Schreiben des Bevollmächtigten der Autorenschaft, Adrian von Arburg, an Martin Schulze Wessel.

PDF ikonaDokument 16
21. prosinec 2009 – Dopis Martina Schulze Wessela spolupracovníkům projektu v České republice.
21. Dezember 2009 – Schreiben von Martin Schulze Wessel an die Projektmitarbeiter in der Tschechischen Republik.

PDF ikonaDokument 17
22. prosince 2009 – Dopis Martina Schulze Wessela spolupracovníkům projektu v České republice.
22. Dezember 2009 – Schreiben von Martin Schulze Wessel an die Projektmitarbeiter in der Tschechischen Republik.

2010

PDF ikonaDokument 18
4. ledna 2010 – Dopis zplnomocněnce autorů Adriana von Arburga na Martinu Schulze Wesselovi.
4. Januar 2010 – Schreiben des Bevollmächtigten der Autorenschaft, Adrian von Arburg, an Martin Schulze Wessel.

PDF ikonaDokument 19
13. ledna 2010 – Dopis Martina Schulze Wessela spolupracovníkům projektu v České republice.
13. Januar 2010 – Schreiben von Martin Schulze Wessel an die Projektmitarbeiter in der Tschechischen Republik.

PDF ikonaDokument 20
15. ledna 2010 – Dopis zplnomocněnce autorů Adriana von Arburga Martinu Schulze Wesselovi.
15. Januar 2010 – Schreiben des Bevollmächtigten der Autorenschaft, Adrian von Arburg, an Martin Schulze Wessel.

PDF ikonaDokument 21
3. března 2010 – Dopis Martina Schulze Wessela spolupracovníkům projektu v České republice.
3. März 2010 – Schreiben von Martin Schulze Wessel an die Projektmitarbeiter in der Tschechischen Republik.

PDF ikonaDokument 22
26. dubna 2010 – Dopis právního zástupce autorů Michaela Kaspara Martinu Schulze Wesselovi.
26. April 2010 – Schreiben des Anwalts der Autoren, Michael Kaspar, an Martin Schulze Wessel.

PDF ikonaDokument 23
21. května 2010 – Dopis Martina Schulze Wessela právnímu zástupci autorů Michaela Kaspara.
21. Mai 2010 – Schreiben von Martin Schulze Wessel an den Anwalt der Autoren, Michael Kaspar.

PDF ikonaDokument 24
20. srpna 2010 – Dopis právního zástupce autorů Michaela Kaspara Martinu Schulze Wesselovi.
20. August 2010 – Schreiben des Anwalts der Autoren, Michael Kaspar, an Martin Schulze Wessel.

PDF ikonaDokument 25
16. září 2010 – Dopis Martina Schulze Wessela právnímu zástupci autorů Michaela Kaspara.
16. September 2010 – Schreiben von Martin Schulze Wessel an den Anwalt der Autoren, Michael Kaspar.

PDF ikonaDokument 26
23. října 2010 – Dopis právního zástupce autorů Michaela Kaspara Martinu Schulze Wesselovi.
23. Oktober 2010 – Schreiben des Anwalts der Autoren, Michael Kaspar, an Martin Schulze Wessel.

PDF ikonaDokument 27
27. října 2010 – Dopis Martina Schulze Wessela právnímu zástupci autorů Michaela Kaspara.
27. Oktober 2010 – Schreiben von Martin Schulze Wessel an den Anwalt der Autoren, Michael Kaspar.

PDF ikonaDokument 28
16. listopadu 2010 – Dopis právního zástupce autorů Michaela Kaspara Martinu Schulze Wesselovi.
16. November 2010 – Schreiben des Anwalts der Autoren, Michael Kaspar, an Martin Schulze Wessel.

PDF ikonaDokument 29
2. prosince 2010 – Dopis Martina Schulze Wessela právnímu zástupci autorů Michaela Kaspara.
2. Dezember 2010 – Schreiben von Martin Schulze Wessel an den Anwalt der Autoren, Michael Kaspar.

2011

žádná korespondence / keine Korrespondenz

2012

PDF ikonaDokument 30
Leden 2012 – Návrh dohody předložené vydavateli Edice VNPČP Collegiu Carolinu (předáno organizací Ackermann-Gemeinde v Mnichově).
Januar 2012 – Entwurf einer Vereinbarung, vorgelegt dem Collegium Carolinum durch die Herausgeber der Edition VNPČP (übergeben von der Ackermann-Gemeinde München).

PDF ikonaDokument 31
20. února 2012 – Dopis Martina Schulze Wessela vydavetelům Edice VNPČP Tomáši Staňkovi a Adrianu von Arburgovi.
20. Februar 2012 – Schreiben von Martin Schulze Wessel an die Herausgeber der Edition VNPČP, Tomáš Staněk und Adrian von Arburg.

PDF ikonaDokument 32
7. března 2012 – Dopis vydavatelů Edice VNPČP Tomáše Staňka a Adriana von Arburga Martina Schulze Wessela.
7. März 2012 – Schreiben der Herausgeber der Edition VNPČP, Tomáš Staňek und Adrian von Arburg, an Martin Schulze Wessel.

PDF ikonaDokument 33
27. března 2012 – Dopis Martina Schulze Wessela vydavetelům Edice VNPČP Tomáši Staňkovi a Adrianu von Arburgovi.
27. März 2012 – Schreiben von Martin Schulze Wessel an die Herausgeber der Edition VNPČP, Tomáš Staněk und Adrian von Arburg.

PDF ikonaDokument 34
3. dubna 2012 – Dopis Adriana von Arburga (jménem obou vydavatelů Edice VNPČP) Martinu Schulze Wesselovi.
3. April 2012 – Schreiben von Adrian von Arburg im Namen beider Herausgeber der Edition VNPČP an Martin Schulze Wessel.

PDF ikonaDokument 35
19. dubna 2012 – Dopis Martina Schulze Wessela vydavetelům Edice VNPČP Tomáši Staňkovi a Adrianu von Arburgovi.
19. April 2012 – Schreiben von Martin Schulze Wessel an die Herausgeber der Edition VNPČP, Tomáš Staněk und Adrian von Arburg.

PDF ikonaDokument 36
5. března – 20. dubna 2012 – Dohoda podepsaná Tomášem Staňkem, Adrianem von Arburg, Detlefem Brandesem a Martinem Schulze Wesselem.
5. März – 20. April 2012 – Vereinbarung, unterzeichnet von Tomáš Staněk, Adrian von Arburg, Detlef Brandes und Martin Schulze Wessel.

PDF ikonaDokument 37
3. května 2012 – Dopis Adriana von Arburga (jménem obou vydavatelů Edice VNPČP) Martinu Schulze Wesselovi.
3. Mai 2012 – Schreiben von Adrian von Arburg im Namen beider Herausgeber der Edition VNPČP an Martin Schulze Wessel.